Ondřej Liška, zelený příslib – hodnocení


Toto hodnocení se vztahuje k příspěvku, který najdete tady.

HODNOCENu00cd VEu0158EJNu00c9HO MLUVENu00c9HO PROJEVU
u0158eu010dnu00edk:Ondu0159ej Liu0161ka
Mu00edsto:La Fabrika, Praha
Datum:16.9.2013
Typ proslovu:projev
Nu00e1zev:Ondu0159ej Liu0161ka pu0159edstavuje novu00e9ho Vu00e1clava Havla
Hlavnu00ed myu0161lenka:ke zmu011bnu011b je potu0159eba obu010dansku00e9 angau017eovanosti + volebnu00ed priority Zelenu00fdch
1 - vu00fdbornu011b; 2 - dobu0159e; 3 - jaku017e taku017e; 4 - nedostateu010dnu011b; 5 - u0161patnu011b
OBSAH
u00daVOD
Vzbuzenu00ed pozornosti a zu00e1jmu1
Jasnu00e9 pu0159edstavenu00ed tu00e9matu1
Informace o struktuu0159e proslovu
VLASTNu00cd PROSLOV
Jasnu011b formulovanu00e9 hlavnu00ed myu0161lenky2
Dolou017eenu00ed hlavnu00edch myu0161lenek (pu0159u00edklady, data, ...)
Logicku00e1 organizace proslovu1
Pu0159esvu011bdu010divost argumentace2
Hladku00e9 a logicku00e9 pu0159echody mezi jednotlivu00fdmi u010du00e1stmi1
Zu00c1Vu011aR
Jasnu00e1 signalizace pu0159echodu k zu00e1vu011bru2
Shrnutu00ed hlavnu00edch myu0161lenek2
Efektnu00ed a efektivnu00ed zu00e1vu011br2
OBECNu011a
Pouu017eitu00fd jazyk vhodnu00fd a pu0159imu011bu0159enu00fd tu00e9matu a publiku1
Absence u017eargonu, zbyteu010dnu011b komplexnu00edch struktur, manu00fdr1
Pouu017eitu00ed ru00e9toricku00fdch nu00e1stroju016f1
FORMA
Pu0159u00edprava pu0159ed zau010du00e1tkem (poznu00e1mky, vizuu00e1lnu00ed pomu016fcky, technika)2
Zapu00e1lenu00ed u0159eu010dnu00edka pro tu00e9ma1
Pouu017eitu00ed humoru - vhodnost pro danu00e9 publikum, relevance k tu00e9matu1
Uu017eiteu010dnost vizuu00e1lnu00edch pomu016fcek (pu0159ispu00edvaju00ed porozumu011bnu00ed, u010ditelnost, design)1
Vyuu017eitu00ed prostoru, pohyb3
Postoj a gesta - kontrola, pu0159imu011bu0159enost2
Ou010dnu00ed kontakt s publikem3
Hlasitost projevu
Variabilita hlasu v tempu, hlasitosti, intonaci2
Plynulost projevu, absence vycpu00e1vek2
POZNu00c1MKY