Ivan Bartoš: pirát lapený v síti – hodnocení


Toto hodnocení se vztahuje k příspěvku, který najdete tady.

HODNOCENu00cd VEu0158EJNu00c9HO MLUVENu00c9HO PROJEVU
u0158eu010dnu00edk:Ivan Bartou0161
Mu00edsto:Vu0160CHT Praha
Datum:11. kvu011btna 2012
Typ proslovu:pu0159ednu00e1u0161ka
Nu00e1zev:Piru00e1t je pu0159edevu0161u00edm obu010dan
Hlavnu00ed myu0161lenka:Svoboda Internetu je ohrou017eena, je na nu00e1s, jak to dopadne
1 - vu00fdbornu011b; 2 - dobu0159e; 3 - jaku017e taku017e; 4 - nedostateu010dnu011b; 5 - u0161patnu011b
OBSAH
u00daVOD
Vzbuzenu00ed pozornosti a zu00e1jmu4
Jasnu00e9 pu0159edstavenu00ed tu00e9matu3
Informace o struktuu0159e proslovu2
VLASTNu00cd PROSLOV
Jasnu011b formulovanu00e9 hlavnu00ed myu0161lenky3
Dolou017eenu00ed hlavnu00edch myu0161lenek (pu0159u00edklady, data, ...)2
Logicku00e1 organizace proslovu2
Pu0159esvu011bdu010divost argumentace2
Hladku00e9 a logicku00e9 pu0159echody mezi jednotlivu00fdmi u010du00e1stmi2
Zu00c1Vu011aR
Jasnu00e1 signalizace pu0159echodu k zu00e1vu011bru3
Shrnutu00ed hlavnu00edch myu0161lenek3
Efektnu00ed a efektivnu00ed zu00e1vu011br4
OBECNu011a
Pouu017eitu00fd jazyk vhodnu00fd a pu0159imu011bu0159enu00fd tu00e9matu a publiku3
Absence u017eargonu, zbyteu010dnu011b komplexnu00edch struktur, manu00fdr4
Pouu017eitu00ed ru00e9toricku00fdch nu00e1stroju016f
FORMA
Pu0159u00edprava pu0159ed zau010du00e1tkem (poznu00e1mky, vizuu00e1lnu00ed pomu016fcky, technika)5
Zapu00e1lenu00ed u0159eu010dnu00edka pro tu00e9ma2
Pouu017eitu00ed humoru - vhodnost pro danu00e9 publikum, relevance k tu00e9matu
Uu017eiteu010dnost vizuu00e1lnu00edch pomu016fcek (pu0159ispu00edvaju00ed porozumu011bnu00ed, u010ditelnost, design)4
Vyuu017eitu00ed prostoru, pohyb
Postoj a gesta - kontrola, pu0159imu011bu0159enost2
Ou010dnu00ed kontakt s publikem
Hlasitost projevu
Variabilita hlasu v tempu, hlasitosti, intonaci3
Plynulost projevu, absence vycpu00e1vek4
POZNu00c1MKY